REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 Regulamin oparty na przepisach ustawy o prawach konsumenta:


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.krainamotywacji.pl („Sklep internetowy”). Sklep internetowy prowadzony jest przezGreenMouse sp. z o.o., ul. Czerwona 7, 33-101 Tarnów, NIP: 9930662817 REGON 367061572, email: sklep@krainamotywacji.pl. ("Sprzedawca").

Zamawiającym może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej ("Zamawiający").

Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Sklep internetowy i realizacja zamówień odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ceny produktów znajdujących się w Sklepie internetowym:

- zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich;

- nie zawierają kosztów dostawy. Koszty te zależą od sposobu dostarczenia produktów do klienta jak również od wielkości zamówienia. Ceny podawane są przy wyborze sposobu dostawy.

Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiającego.

Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.krainamotywacji.pl spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.II.  WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

- dowolna przeglądarka;

- dostęp do Internetu;

Aktywne konto e-mail.


Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza zamówienia i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu internetowego.

Składając zamówienie Zamawiający proszony jest o akceptowanie niniejszego regulaminu Sklepu internetowego. Zamawiający jest związany niniejszym regulaminem od chwili dokonania zamówienia.

Dokonując zamówienia, Zamawiający ma możliwość zarejestrowania się w Sklepie internetowym i utworzenia konta klienta, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z loginu i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedawcy..

Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto klienta w Sklepie internetowym. Konto klienta jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont klienta innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta klienta, w tym loginu i hasła dostępu do konta klienta.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

- wybór produktu/produktów;

- dodanie produktu/ produktów do koszyka;

- przejście procesu zamówienia;

- wybór sposobu płatności i wysyłki

- w celu sfinalizowania zamówienia kliknięcie w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do zamawiającego zamówienia z nadanym numerem. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy telefonicznie lub mailowo, a także za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu użytkownikom Sklepu internetowego dokonywania zakupów produktów, w szczególności z wykorzystaniem konta klienta, a także na udostępnieniu korzystania z usługi newslettera oraz korzystania z usługi Cytat na maila.

Korzystanie z konta klienta wymaga dokonania przez użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego użytkownika, który podczas rejestracji konta klienta lub w procesie dokonywania zamówienia poda swój adres e-mail, bądź też wpisze swój adres email do formularza udostępnionego na stronie Sklepu internetowego. Po wpisaniu adresu e-mail i kliknięciu przycisku Zapisz, użytkownik na wskazany email otrzymuje wiadomość z prośbą o potwierdzenie zapisania się na listę odbiorców newslettera poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Wraz z potwierdzeniem subskrypcji newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Korzystanie z usługi Cytat na maila możliwe jest dla każdego użytkownika, który wpisze swój adres email do formularza udostępnionego na stronie Sklepu internetowego. Po wpisaniu adresu e-mail i kliknięciu przycisku Zapisz, użytkownik na wskazany email otrzymuje wiadomość z prośbą o potwierdzenie zapisania się na listę odbiorców wiadomości z cytatami poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Wraz z potwierdzeniem subskrypcji newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:    

- przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie; 

- dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich. 

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14 dniowym terminem wypowiedzenia.
 

Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku :

- braku kontaktu z klientem;

- braku płatności za produkt/y.

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera oraz z usługi Cytaty na maila. Powinien w tym celu skontaktować się ze Sprzedawcą.

Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sprzedawcę. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy sklep@krainamotywacji.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia realizowane są w terminie:

- w przypadku gdy produkt/y są dostępne do 3 dni roboczych (plus czas dostarczenia przesyłki) od dnia złożenia zamówienia i/lub uiszczenia zapłaty za produkty, nie później jednak niż w terminie 30 dni.

- w przypadku gdy produkt/y są niedostępne/w produkcji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, który ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia, bądź rezygnacji z produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, bądź do realizacji zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej i Kuriera.

Zamówienia wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający ponosi koszty dostawy przesyłki wskazane w zakładce Cennik.

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach produktów w Sklepie Internetowym.

V. PŁATNOŚCI

W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

- gotówka przy odbiorze osobistym;

- przelew tradycyjny;

- szybkie płatności internetowe.

Zamawiający, który wybrał przelew tradycyjny bądź szybkie płatności internetowe jako formę płatności zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówione produkty wraz z ewentualnymi kosztami dostawy. Płatności należy dokonywać na numer konta: 93 1300 0000 2196 7118 8000 0001

Dla danego Zamówienia wiążąca jest cena z momentu złożenia Zamówienia.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJE

Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedawca informuje o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).  Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedawca prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Zamawiającemu będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Oświadczenie odstąpienia od umowy - wzór

Odstąpienie od umowy

Data :

Miejscowość :

Imię i Nazwisko :

email :

tel.

nr zamówienia :

produkt otrzymany dnia :

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedawcy w wersji papierowej)Zwracane towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedawcy,  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży;

b.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;

c.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h.  w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.  zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia wad produktu, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedawcy, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej:
sklep@krainamotywacji.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: GreenMouse sp. z o.o., ul. Czerwona 7, 33-101 Tarnów

Zamawiający, wysyłający reklamowany produkt do Sprzedawcy proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady produktu i żądania reklamującego.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich". 

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Zamawiający dokonując zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych produktów na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego: w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 827).

Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a użytkownicy posiadający utworzone konto klienta otrzymają informację o zmianach w regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.


Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.

Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Tarnów, 08.12.2014 r.